Over EBV

Over EBV

Het bevorderen van eenheid in taal ten bate van effectieve gegevensuitwisseling en informatiedeling is een belangrijke voorwaarde om onder meer een integer en integraal persoonsbeeld te kunnen bieden. Centrale ondersteuning daarbij is voor de ketenpartners gewenst en zelfs als noodzakelijk geacht. De Justitiële Informatiedienst heeft daarvoor een aparte dienst in huis: EBV (wat formeel staat voor Elektronisch BerichtenVerkeer).

Digitale uitwisseling

Deze informatie wordt in toenemende mate digitaal uitgewisseld. Logisch, immers overal waar op grote schaal informatie wordt uitgewisseld tussen verschillende organisaties en waar de digitalisering van de eigen werkprocessen stevig is toegenomen, komt vanzelf de vraag op om die uitwisseling ook te gaan digitaliseren. Dat is in de Nederlandse strafrechtsketen dan ook niet anders.

Zo wisselt de Politie procesdossiers (“processen-verbaal”) uit met het Openbaar Ministerie, bevraagt de Rechtbank het Justitieel Documentatieregister (JDS) en informeert de Dienst Justitiële Inrichtingen de andere ketenpartners als iemand de gevangenis verlaat. Of het nu gaat om eenvoudige bevragingen of de overdracht van complete zaaksdossiers, het is van groot belang dat iedereen er zeker van is dat informatie gegarandeerd wordt afgeleverd en bovendien niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Dat gold bij informatieoverdracht op papier en geldt nog steeds nu gegevens elektronisch worden uitgewisseld.

Uniforme aanpak

Dat bereik je natuurlijk niet zonder slag of stoot. De laatste jaren groeit het besef dat een uniforme aanpak voor de hele keten op het gebied van de keteninformatisering, waaronder de gegevensuitwisseling en de koppelingen tussen elkaars systemen, een belangrijke voorwaarde is om technisch en semantisch interoperabel te zijn, nu maar ook in de toekomst.

Om die reden hebben zowel de strafrechtsketenpartijen als partijen die opereren in andere justitiële ketens gezamenlijk besloten om gebruik te maken van generieke bouwstenen en standaarden om daarmee duurzaam te kunnen koppelen, systeemvernieuwing te vergemakkelijken en de invoering van nieuwe wetgeving snel en effectief te kunnen ondersteunen.

De inspanningen en investeringen die organisaties doen binnen deze ketens om elektronisch informatie met elkaar uit te wisselen hebben meer rendement als voor een belangrijk deel op landelijk niveau wordt geopereerd en de vaak nog bestaande regionale of sectorale aanpak een minder sterke stempel drukt. Het ligt dus voor de hand om zoveel mogelijk de afspraken en standaarden generiek toepasbaar te maken en vast te stellen voor de verschillende koppelvlakken binnen de keten.

Het versterken van de informatiepositie van de diverse partijen gebeurt in de praktijk op veel verschillende manieren en met behulp van diverse technologieën. Soms worden gegevens in portalen opgeslagen zodat medewerkers van verschillende instellingen toegang hebben tot gemeenschappelijke informatie. In andere gevallen worden gegevens elektronisch naar ketenpartners verstuurd met behulp van elektronische berichten, die direct uitgewisseld worden tussen informatiesystemen (applicaties). De informatiesystemen genereren de bedrijfsdocumenten, stoppen deze in een ‘digitale envelop’ en versturen deze naar ketenpartners voor verwerking, alles zoveel mogelijk automatisch.

Ketenbrede afspraken

Welke manier ook wordt gekozen voor het vergaren, delen en gebruiken van informatie, het bevorderen van ‘eenheid in taal’ is van groot belang. Onze klanten willen samenwerken en betekenisvol informatie-delen in ketenverband. Daarom zijn ze gebaat bij het maken van ketenbrede afspraken over de structuur en betekenis van gegevens. Immers, ketenbreed dezelfde taal spreken – of semantisch interoperabel te zijn – maakt afspraken over de inhoud van de te delen gegevens nodig.

Meer informatie: