Semantische en technische standaarden

Semantische en technische standaarden

Bij het realiseren van elektronisch berichtenverkeer wordt gebruikt gemaakt van zowel technische als inhoudelijke standaarden.

Het lagenmodel weerspiegelt alle niveaus waarop afspraken gemaakt moeten worden voor een specifiek ketenproces. EBV gebruikt voor al die lagen standaarden, methoden, voorzieningen en diensten,waarmee de implementatie van de elektronische gegevensuitwisseling vormgegeven kan worden.

De bovenste lagen zijn gericht op de inhoudelijke afspraken van een bepaald ketenproces tussen twee (of meer) ketenpartners. Hier gaat het met name om de interactieprocessen die men onderkent, de daarin uit te wisselen bedrijfsdocumenten en de gegevens waaruit die documenten zijn opgebouwd inclusief hun betekenis (semantiek) en hun structuur (syntaxis).

In de onderste lagen gaat het om de logistieke afspraken die gemaakt moeten worden om er zorg voor te dragen dat de uitwisselingen van de bedrijfsdocumenten die in de bovenste lagen zijn gedefinieerd, de zogeheten transacties, ook elektronisch uitgevoerd kunnen worden.

Justitiestandaard Asynchroon Berichtenverkeer

Voor het veilig versturen van elektronische berichten, waarbij de aflevering gegarandeerd is, wordt gebruik gemaakt van een Justitiestandaard – de Justitiestandaard Asynchroon Berichtenverkeer (JAB) standaard.

De politie heeft deze standaard ook geadopteerd en gebruikt deze in ieder geval voor alle uitwisselingen met justitiepartners in het kader van de strafrechtsketen. Deze standaard wordt, in combinatie met het gebruik van de centrale sectorale knooppunten JUBES (Justitie Berichten Service) en de EPB (Externe Politie Broker), toegepast voor alle berichtenverkeer tussen ketenpartners en is verplicht voor alle justitie- en politieorganisaties.

JAB sluit naadloos aan op de Digikoppeling standaarden. Justitie en politie hebben bij de ontwikkeling van de Digikoppeling standaarden dan ook volop meegewerkt.

Semantische en syntactische standaarden

Voor de inhoud van de elektronische uitwisseling worden semantische en syntactische standaarden toegepast gebaseerd op het internationale ebXML-raamwerk, Universal Business Language (UBL) en Core Components Technical Specification (CCTS). EBV beheert het gegevenswoordenboek voor de strafrechtketen die op CCTS is gebaseerd. Dit gegevenswoordenboek is normatief en vormt de basis voor de inhoud van berichtenverkeer in de genoemde keten.


Het Interoperabiliteitsplatform (HIP)

EBV stelt HIP beschikbaar waarmee kennis van semantiek binnen de justitiële ketens wordt gedeeld.
HIP is bereikbaar voor medewerkers binnen organisaties die zijn aangesloten op Justitienet.
Klik hier om naar het gegevenswoordenboek Strafrechtketen te gaan.