Inzage en correctie

Wilt u inzage in of correctie van uw justitiële gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van de Justitiële Informatiedienst, dan moet u een verzoek indienen bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan zowel schriftelijk (Postbus 337, 7600 AH Almelo) als door het sturen van een e-mail (info@justid.nl). Dit verzoek moet voorzien zijn van naam, adresgegevens en telefoonnummer. Daarnaast moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegestuurd worden (zie link: 'hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs').

Recht op kennisneming

Het recht op kennisneming is een persoonlijk recht. Dit betekent dat alleen uzelf mag kennisnemen van de justitiële gegevens die op uw naam staan geregistreerd. U wordt schriftelijk geïnformeerd wanneer de gegevens kunnen worden ingezien bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het gebied waar u woont.

Correctie

Als uw gegevens in het Justitieel Documentatiesysteem volgens u niet juist zijn of ten onrechte zijn opgenomen dan kunt u de Justitiële Informatiedienst verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

De geregistreerde gegevens kunnen alleen gewijzigd worden als duidelijk is dat deze qua inhoud afwijken van de betreffende beslissing van het Openbaar Ministerie of de rechter.
U krijgt binnen vier weken een schriftelijke beslissing op uw verzoek om wijziging of verwijdering. Als u het met deze beslissing niet eens bent, dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar indienen.

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs?

Momenteel geen inzage in uw strafblad mogelijk