Elektronisch berichtenverkeer

Elektronisch berichtenverkeer

De Justitiële Informatiedienst ondersteunt alle partners binnen het domein van Justitie en Veiligheid, zoals de partners in de strafrechtketen, de vreemdelingenketen en de jeugdketen op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronische informatie-uitwisseling.

Voor de politie is het van belang om bijvoorbeeld van iemand die op heterdaad betrapt wordt, precies te weten wie hij is en of hij eerder met Justitie in aanraking is geweest en zo ja wat we daar dan van weten. Ook als een partner uit de keten met een organisatie buiten de keten gegevens uit moet wisselen of gegevens wil nagaan, kan deze een beroep doen op elektronische berichten verkeer. Voorwaarde is dat één van de partners binnen het domein van Justitie en Veiligheid opereert. Elektronisch Berichten Verkeer is gestart als een initiatief binnen de strafrechtketen. Inmiddels vragen ook de jeugdketen en de vreemdelingenketen ons advies. Ook op Europees niveau wordt steeds vaker advies gevraagd over het digitaal uitwisselen van gegevens.

Het Elektronisch Berichten Verkeer draagt bij aan:

- Eenduidigheid
Door informatie uit de verschillende systemen te koppelen, is informatie geïntegreerd beschikbaar. Met één bevraging raadpleeg je verschillende systemen tegelijkertijd en krijg je één, eenduidig antwoord. Dit is wat we beogen met het integer en integraal persoonsbeeld.

- Ketenbrede efficiëntie
In tijden waarin ketenbrede samenwerking als vanzelfsprekend wordt ervaren, worden we geconfronteerd met steeds meer informatie-uitwisseling die niet meer via papier verloopt, maar via digitale koppelingen. Goed elektronisch berichtenverkeer levert een bijdrage aan de efficiëntie van ketenbrede werkprocessen.

- Minder risico’s op fouten
Door elektronisch – en niet meer handmatig gegevens in te lezen, is er minder risico op fouten. In de keten wordt informatie- elementen eenduidig gedefinieerd en zijn er afspraken over het inlezen.

Zo zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde digitale taal spreekt. Dit maakt uitwisseling van gegevens efficiënter en levert alle betrokken partijen tijdswinst op.